Město Český Brod | Úřední deska

Úřední deska
© GORDIC spol. s r. o.
Data poskytována systémem GINIS®

  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne
Zobrazit přílohu Odbor dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozem. komunikaci na poz.parc.č.11/4,587, Nová Ves II 26.2.2021
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti - Ing. Ondřej Hatala, U krčské vodárny 1440, Praha 4 25.2.2021
Zobrazit přílohu Výběrová řízení - volná místa VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu 24.2.2021
Zobrazit přílohu Nařízení PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET - k nařízením města Český Brod 24.2.2021
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v budově č. p. 202 - ZZN, Kr.Jiřího, Český Brod 24.2.2021
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - prodej železniční vlečky v areálu ZZN na poz.parc.č.172/3,173/2,709/6,852/2,709/4, k.ú.Český Brod 24.2.2021
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - na budoucí směnu částí pozemků KN parc.č.st.185 za část poz.parc.č.914/22, k.ú. Český Brod 24.2.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ĆESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD - OZNÁMENÍ - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - Středočeský kraj 23.2.2021
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 6. řádného jednání Rady města Český Brod konaného dne 17. 2. 2021 23.2.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021 23.2.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - návrhy Střednědobých rozpočtových výhledů příspěvkových organizací 2022-2024 23.2.2021
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE - OZNÁMENÍ - Závěr zjišťovacího řízení o posuzovaní vlivů na ŽP "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02: Aktualizace 2020" 22.2.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Rozpočet na rok 2021 - schválený dne 10.2.2021 22.2.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválený Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022-2024 - schválený dne 10.2.2024 22.2.2021
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PŘEROV - USNESENÍ O ODROČENÍ DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ - dražba podílu 1/4 nem. čp.468,parc.č.st.188/3 k.ú. Český Brod proti povinnému: Michal Polák, Žižkova 468, Český Brod 19.2.2021
Zobrazit přílohu Majetek - záměry a výběrová řízení ZÁMĚR - pronájem nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod, Žižkova ul., č.p. 1311 18.2.2021
Zobrazit přílohu Odbor dopravy OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/113,108, III/10169,10163,1135,10810,10812,1132,1131,1134,1136, výstavba kanalizace v obci Štíhlice 17.2.2021
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - "Stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje na pozemku p.č.559/4,k.ú.Vitice" 16.2.2021
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ochranné pásmo vodního zdroje - stanovení ochranného pásma vodního zdroje "VH-2/91", Dobré Pole u Vitice 16.2.2021
Zobrazit přílohu Jednání zastupitelstva a rady USNESENÍ - souhrn z 16. řádného jednání zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10. 2. 2021 15.2.2021
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - Úřední hodiny a vyřizování úředních záležitostí od 15. 2. 2021 15.2.2021
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času - program č.2 - podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města 11.2.2021
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času - program č.1 - zabezpečení pravidelné činnosti NNO 11.2.2021
Zobrazit přílohu Vodoprávní úřad OZNÁMENÍ - zahájení řízení - výstavba veřejného řadu vody a kanalizace - lotalita Za Pilou,I.etapa 11.2.2021
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ - zahájení řízení Změny č.2 územního plánu obce Český Brod 9.2.2021
Zobrazit přílohu Úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ - druhé veřejné projednání návrhu územního plánu obce Přistoupim 8.2.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 30.01.2021 byl v Českém Brodě u čerpací stanice na sil.č.I/12 nalezen pes, dne 01.02.2021 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem 4.2.2021
Zobrazit přílohu Dotační programy OZNÁMENÍ - Výzva v rámci Programu podpory aktivit v sociální oblasti na rok 2021 2.2.2021
Zobrazit přílohu Ostatní veřejné vyhlášky,dražby EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BŘECLAV - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba podílu 1/5 poz.parc.č.1439, k.ú.Zálezlice proti povinnému: Roman Vlček, náměstí Husovo 70, Český Brod 27.1.2021
Zobrazit přílohu Dotační programy VÝZVA - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2021 18.1.2021
Zobrazit přílohu Povinně zveřejňované informace OZNÁMENÍ - povinně zveřejňované informace dle zák.č. 106/1999 Sb. 4.1.2021
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 14.12.2020 předána nalezená peněženka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 28.12.2020
Zobrazit přílohu Nálezy, odchycení psi, autovraky OZNÁMENÍ O NÁLEZU - dne 23.12.2020 předána nalezená peněženka, informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna 28.12.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - usnesení č.116/2020 - schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2021 10.12.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací GEOŠRAFO,s.r.o. - OZNÁMENÍ - Správa železnic bude na území města Český Brod,k.ú.Liblice pořizovat širší mapové podklady potřebné pro přípravu vysokorychlostní tratě Praha - Brno - Ostrava 8.12.2020
Zobrazit přílohu Nařízení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Č. 3/2020 - vymezení úseků místních komunikací a chodníků a Plán zimní údržby komunikací pro období 2020/2021 1.10.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - OZNÁMENÍ - výzva vlastníkům nemovitostí k dalším opatřením, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 22.9.2020
Zobrazit přílohu Informace z jiných organizací MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 29.7.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2019 - schváleno dne 24.6.2020 29.6.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - schválení Závěrečného účtu za rok 2019 - schváleno dne 24.6.2020 29.6.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtů PO na rok 2020 5.3.2020
Zobrazit přílohu Informace z MěÚ a města OZNÁMENÍ - zveřejnění schválených rozpočtových výhledů PO na roky 2021-2023 5.3.2020